فهرست داوران

1401
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
قدرت قاسمی پور
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
1400
دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
دکتر رویا یدالهی شاه راه - فردوسی مشهد
دکتر عیسی امن خانی
دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
آقای سیدامیرحسین مرتضائی - فردوسی مشهد
دکتر حسین بیات - خوارزمی
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
دکتر عاتکه رسمی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
خانم فاطمه رضوی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناهید طهرانی ثابت - استادیار دانشگاه فرهنگیان
خانم فاطمه محمودی تازه کند - دانشگاه آزاد واحددهلران
دکتر هاشم صادقی محسن آباد
دکتر منا علی مددی
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
داوود عمارتی مقدم
بهجت السادات حجازی
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد رضا هاشمی - دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا سیدقاسم
دکتر مریم صالحی نیا
دکتر محمد راغب
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
خانم فهیمه حسین زاوه - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای سعید قربانیان رهورد - دانشگاه فردوسی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
1399
فرزاد بالو
دکتر ابوالفضل حری
دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
دکتر محمد جواد مهدوی
آقای علیرضا رعیت حسن آبادی - تربیت مدرس تهران
دکتر رویا یدالهی شاه راه - فردوسی مشهد
دکتر عیسی امن خانی
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
آقای سیدامیرحسین مرتضائی - فردوسی مشهد
دکتر حسین بیات - خوارزمی
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
دکتر مونا هوروش - دانشگاه الزهرا
محمدرضا حاجی آقابابایی
خانم سیما ارمی اول - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر هاشم صادقی محسن آباد
دکتر منا علی مددی
دکتر داوود پورمظفری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
بهجت السادات حجازی
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
آقای حمزه کفاش - فردوسی مشهد
دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
مرتضی معین
دکتر مهدی محبتی
داود نقی شیخی
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
خانم فهیمه حسین زاوه - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای سعید قربانیان رهورد - دانشگاه فردوسی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر فرزانه نجفی