فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
سیده مطهره حسینی
سعید حسام‌پور
دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
دکتر سید علی سراج - دانشگاه نیشابور
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
دکتر عیسی امن خانی
دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
دکتر حسین قربانپور آرانی
دکتر علیرضا اسدی - دانشگاه ایلام
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
آقای سید محسن حسینی وردنجانی
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
داوود عمارتی مقدم
دکتر غلام رضا اصفهانی - آزاد اسلامی واحد مشهد
علی اکبر احمدی دارانی
بهجت السادات حجازی
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
علی رضا نیکویی
دکتر سیاوش حق جو - مازندران
دکتر ناصرقلی سارلی - دانشگاه خوارزمی
مریم جلالی
سیده مریم عاملی رضایی
دکتر غلامرضا پیروز
کلثوم قربانی جویباری - -
دکتر سینا جهاندیده
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر فرزانه نجفی
دکتر هیوا حسن پور - دانشگاه کردستان
آقای محمود فروتن مهرادرانی - دانشگاه کاشان
1400
دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
دکتر عیسی امن خانی
دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حسین بیات - دانشگاه خوارزمی
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
خانم فاطمه محمودی تازه کند - دانشگاه آزاد واحددهلران
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
داوود عمارتی مقدم
بهجت السادات حجازی
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد رضا هاشمی - دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا سیدقاسم
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سعید قربانیان رهورد - دانشگاه فردوسی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس