فهرست داوران

1402
1 - دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
2 - دکتر هادی یاوری - دانشگاه نیشابور
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر سید علی سراج - دانشگاه نیشابور
5 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - جهاندوست سبزعلیپور
7 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
8 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
9 - دکتر محمد جواد مهدوی
10 - آقای علیرضا رعیت حسن آبادی - تربیت مدرس تهران
11 - دکتر محمّد ایرانی - دانشگاه رازی، کرمانشاه
12 - دکتر عیسی امن خانی
13 - دکتر محمدرضا روزبه
14 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
15 - دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
16 - دکتر حسین صافی پیرلوجه - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
17 - دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
18 - قدرت قاسمی پور
19 - دکتر سید محمد حسینی معصوم - گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
20 - دکتر مصطفی حسینی
21 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
22 - دکتر هاشم صادقی محسن آباد
23 - دکتر محمد غفاری - دانشگاه اراک
24 - دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
25 - دکتر بهمن شهری - دانشگاه اوهایو
26 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
27 - آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
28 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
29 - دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
30 - دکتر علی رضا شعبانلو - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
31 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
32 - دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
33 - آقای حمزه کفاش - فردوسی مشهد
34 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
35 - مرتضی معین
36 - علی رضا نیکویی
37 - مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
38 - دکتر غلامرضا پیروز
39 - کلثوم قربانی جویباری - -
40 - دکتر سهیلا فرهنگی - دانشگاه پیام نور
41 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
42 - دکتر آتوسا رسولی - دانشگاه هنر
43 - دکتر همایون جمشیدیان - دانشگاه گلستان
44 - دکتر هیوا حسن پور - دانشگاه کردستان
45 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
46 - آقای محمود فروتن مهرادرانی - دانشگاه کاشان
1401
1 - سعید حسام‌پور
2 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
3 - دکتر سید علی سراج - دانشگاه نیشابور
4 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
6 - دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
7 - دکتر عیسی امن خانی
8 - دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
9 - دکتر محمدرضا روزبه
10 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
11 - دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
12 - دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
13 - دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
14 - دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
15 - دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
16 - قدرت قاسمی پور
17 - دکتر حسین قربانپور آرانی
18 - دکتر علیرضا اسدی - دانشگاه ایلام
19 - دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
20 - دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
21 - دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
22 - بهجت السادات حجازی
23 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
24 - آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
25 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
26 - دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
27 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
28 - دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
29 - علی رضا نیکویی
30 - دکتر سیاوش حق جو - مازندران
31 - مریم جلالی - دانشگاه شهید بهشتی
32 - سیده مریم عاملی رضایی
33 - دکتر غلامرضا پیروز
34 - کلثوم قربانی جویباری - -
35 - دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
36 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
37 - دکتر هیوا حسن پور - دانشگاه کردستان
38 - آقای محمود فروتن مهرادرانی - دانشگاه کاشان
1400
1 - دکتر فرزام حقیقی - پژوهشکده علوم انسانی
2 - دکتر عیسی امن خانی
3 - دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
4 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
5 - دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
6 - دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
7 - دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
8 - قدرت قاسمی پور
9 - خانم فاطمه محمودی تازه کند - دانشگاه آزاد واحددهلران
10 - دکتر هاشم صادقی محسن آباد
11 - دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
12 - دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
13 - دکتر بهمن شهری - دانشگاه اوهایو
14 - بهجت السادات حجازی
15 - دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
16 - آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
17 - دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
18 - آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
19 - لیلا سیدقاسم
20 - دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
21 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس