فهرست داوران

1401
سیده مطهره حسینی
دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
دکتر عیسی امن خانی
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
دکتر علیرضا اسدی - دانشگاه ایلام
دکتر ابراهیم کنعانی - دانشگاه کوثر بجنورد
آقای سید محسن حسینی وردنجانی
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
داوود عمارتی مقدم
دکتر غلام رضا اصفهانی - آزاد اسلامی واحد مشهد
علی اکبر احمدی دارانی
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر سیاوش حق جو - مازندران
دکتر ناصرقلی سارلی - دانشگاه خوارزمی
کلثوم قربانی جویباری - -
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر فرزانه نجفی
1400
دکتر رویا یدالهی شاه راه - فردوسی مشهد
دکتر عیسی امن خانی
دکتر علیرضا محمدی کله‌سر - دانشگاه شهرکرد
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر سعید پورعظیمی - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حسین بیات - خوارزمی
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
خانم فاطمه محمودی تازه کند - دانشگاه آزاد واحددهلران
دکتر منا علی مددی
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
داوود عمارتی مقدم
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
دکتر امیرعلی نجومیان - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد رضا هاشمی - دانشگاه فردوسی مشهد
لیلا سیدقاسم
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سعید قربانیان رهورد - دانشگاه فردوسی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
1399
فرزاد بالو
دکتر ابوالفضل حری
دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
دکتر محمد جواد مهدوی
دکتر رویا یدالهی شاه راه - فردوسی مشهد
دکتر عیسی امن خانی
دکتر محمدرضا روزبه
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر مرتضی قاسمی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر حسین بیات - خوارزمی
دکتر مرتضی حیدری - دانشگاه پیام نور
قدرت قاسمی پور
دکتر مونا هوروش - دانشگاه الزهرا
محمدرضا حاجی آقابابایی
خانم سیما ارمی اول - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منا علی مددی
دکتر داوود پورمظفری - دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمود فتوحی رودمعجنی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی مجرد - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
دکتر عباس واعظ زاده - دانشگاه بیرجند
آقای مهدی دادخواه تهرانی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید علی سراج (دسپ) - دانشگاه نیشابور
آقای فواد مولودی - پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
آقای حمزه کفاش - فردوسی مشهد
دکتر علیرضا انوشیروانی - دانشگاه شیراز
مرتضی معین
دکتر مهدی محبتی
داود نقی شیخی
دکتر داوود اسپرهم - دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سعید قربانیان رهورد - دانشگاه فردوسی
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر فرزانه نجفی