مشخصات تيم علمی نشريهمحمود فتوحی‌رودمعجنی
استاد بلاغت و سبک‌شناسی، شعر سبک هندی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
fotoohirudgmail.com

ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1yahoo.com

داوود عمارتی مقدم
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
emaratimoghaddamneyshabur.ac.ir

ثمر احتشامی
استادیار گروه مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
samar.ehteshamiatu.ac.ir

نصرالله امامی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
nasemamiyahoo.com
کاووس حسن‌لی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
hasaniliyahoo.com
مریم حسینی
استاد نقد فمینیستی و ادبیات زنان
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
hossainiyahoo.com
علیرضا نیکویی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
alireza_nikoueiyahoo.com
علیرضا انوشیروانی
استاد ادبیات تطبیقی
دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
Anushirshirazu.ac.ir
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد بلاغت و سبک‌شناسی، شعر سبک هندی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
fotoohirudgmail.com
ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1modares.ac.ir
حمیدرضا شعیری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shairimodares.ac.ir
محمد حغفر یوسفیان کناری
دانشیار ادبیات نمایشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
yousefianmodares.ac.ir