ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2019: Volume 11 - Number 43

2018: Volume 11 - Number 42

2018: Volume 11 - Number 41

2018: Volume 10 - Number 40

2017: Volume 10 - Number 39

2017: Volume 10 - Number 38

2017: Volume 10 - Number 37

2016: Volume 9 - Number 36

2016: Volume 9 - Number 35

2016: Volume 9 - Number 34

2016: Volume 9 - Number 33

2016: Volume 8 - Number 32

2015: Volume 8 - Number 31

2015: Volume 8 - Number 30

2015: Volume 8 - Number 29

2015: Volume 7 - Number 28

2014: Volume 7 - Number 27

2014: Volume 7 - Number 26

2014: Volume 7 - Number 25

2013: Volume 6 - Number 24

2013: Volume 6 - Number 23

2013: Volume 6 - Number 22

2013: Volume 6 - Number 21

2013: Volume 5 - Number 20

2012: Volume 5 - Number 19

2012: Volume 5 - Number 18

2012: Volume 5 - Number 17

2012: Volume 4 - Number 16

2011: Volume 4 - Number 15

2012: Volume 4 - Number 14

2011: Volume 4 - Number 13

2010: Volume 3 - Number 9

2010: Volume 3 - Number 0

2010: Volume 3 - Number 0

2010: Volume 2 - Number 8

2009: Volume 2 - Number 7

2009: Volume 2 - Number 6

2009: Volume 2 - Number 5

2008: Volume 1 - Number 4

2008: Volume 1 - Number 3

2008: Volume 1 - Number 2

2008: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]