مشخصات تيم علمی نشريهمحمود فتوحی‌رودمعجنی
استاد بلاغت و سبک‌شناسی، شعر سبک هندی
دانشگاه فردوسی مشهد
fotoohirudgmail.com

ابراهیم خدایار
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hesam_kh1yahoo.com

نصرالله امامی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
nasemamiyahoo.com
تقی پورنامداریان
استاد زبان و ادبیات فارسی
پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ایران
pournamdariyanyahoo.com
کاووس حسن‌لی
استاد ...
دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
hasaniliyahoo.com
مریم حسینی
استاد نقد فمینیستی و ادبیات زنان
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
hossainiyahoo.com
سعید حمیدیان
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
lcquarterly00gmail.com
حسن ‌ ذوالفقاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
zolfagari_hasanyahoo.com
سیروس شمیسا
استاد ...
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
shamisayahoo.com
علیرضا نیکویی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
alireza_nikoueiyahoo.com